FGDO Internationellt

1781- (Internationellt)

FGDO Internationellt
1781 träffades några vänner på värdshuset ”The King’s arms” på Poland Street i London. De upplevde att den tid de levde i präglades av politisk och religiös oro. Deras önskan att samlas till vänskaplig underhållning och samvaro var en god anledning till att bilda ett sällskap som stod över politik och religion.  En av grundarna,Henry Hurle är den som anses ha föreslagit att de antika druiderna skulle fungera som förebild.

28 november 1781 bildade man så Druid-Orden som tidigt antog namnet:”Ancient Order of Druids” (AOD). Orden byggde delvis på ceremonier och symboliska uttrycksmedel som tillskrevs de forntida druiderna,i vad vi får anta ett romantiserat skimmer. Fokus kom emellertid att ligga på den moderna uppgiften att främja brödrakärleken. Till skillnad från andra samtida ordenssamfund valde Druiderna att förhålla sig neutrala till religionen.

Utanför AOD bildades i slutet av 1700-talet flera andra druidsamfund. Först efter åtskilliga år lyckades man förena flertalet under en enhetlig ledning.

1834 uppstod en splittring. ”United Ancient Order of Druids” (UAOD eller FGDO på svenska) valde att bryta sig ur AOD,  då de till skillnad från moderorganisationen införde obligatorisk sjuk- och begravningskassa (någon välfärd liknande dagens fanns inte på den tiden).

Under 1820-talet hade grenar av AOD etablerat sig i Canada och USA. De bekymmersamma kommunikationerna med England (enkel resa över Atlanten tog sex veckor med segelbåt) ledde till att de amerikanska logerna i all vänskaplighet 1849 bröt sig ut och bildade en egen organisation – ett eget UAOD.

Emigranter förde även med sig Druid-Orden (AOD) till Australien i mitten av 1800-talet. På liknande sätt som i Nordamerika gjordes även den australiensiska delen självständig. I Australien skedde en snabb utveckling och det dröjde inte länge förrän Druid-Orden hade spridit sig till större delar av Australien,inklusive Tasmanien samt även till Nya Zeeland.

1872 medförde återvändande tyskar druidismen till Europa från USA. Precis som i Australien skedde en snabb utveckling och spridning. Den ursprungliga förebilden från AOD följdes strikt,både vad gäller ritualer,ceremonier och möteslokalernas utformning. Första världskriget hindrade ett missionsarbete som initierats i Schweiz och under Hitlers tid vid makten förbjöds alla former av druidism. Efter det andra världskriget har Druid-Orden i Tyskland på nytt vunnit mark,dock inte i samma utsträckning som i slutet av 1800-talet.

1908 beslöt företrädare för druider i Tyskland,England och USA på en kongress i München att börja samarbeta över nationsgränserna och en ny organisation skapades:”International Grand Lodge of Druidism” eller IGLD. Året därpå anslöt sig Australien. IGLD ersatte på intet sätt de redan etablerade Druidordnarna i respektive land utan blev en samarbetsorganisation därutöver. IGLD arbetade efter mottot:”i väsentliga saker endräkt,i oväsentliga angelägenheter fullständig frihet”. Övriga länder har anslutit allt eftersom.

Idag finns Druid-Orden representerad i Storbritannien,USA,Australien,Nya Zeeland,Schweiz,Tyskland,och samtliga nordiska länder.

 

FGDO Svenska-Druidorden

1904- (Sverige/Norden)

FGDO Svenska-Druidorden
1904 var det så dags för Druid-Ordens intåg i Sverige. Det skedde genom att initiativtagarna under ledning av Gustav Smith,en dansk konsul bosatt i Trelleborg,invigdes i Druid-Orden den 10 juni i logen Helstentreue i Kiel. Dagen efter beslutades att en loge underställd den tyska Riksstorlogen,skulle bildas i Malmö med namnet Ad Astra. Den tyska Grundlagen (idag heter det Ordenslag) och ritualerna översattes till svenska. Till Ad Astras förste ordförande (eller som det heter inom Druid-Orden;Ädel Ärk) valdes Gustav Smith. 

Logen Ad Astra växte och redan 1906 bildades en ny loge i Trelleborg under namnet Stella Polaris. Gustaf Smith som var bosatt på orten valdes till förste ÄÄ.

1913 bildades ytterligare en ny loge;Mimer i Malmö.

I och med Mimers tillblivelse bildades den svenska Riksstorlogen och som förste Riks Stor Ädel Ärk valdes Gustav Smith. I och med bildandet av den svenska Riksstorlogen förklarades den svenska Druid-Orden som en självständig gren av Förenade Gamla Druid-Orden (FGDO).

Initialt hyrde logerna in sig hos andra Ordenssamfund. Logerna i Malmö köpte 1923 en fastighet på Västergatan 3. En ny byggnad uppfördes och 1924 flyttade logerna in. Idag huserar de fem Malmölogerna i lokalerna. Den svenska  Riksstorlogen hyr dessutom in sig och har sitt kansli i lokalerna.

Orden hade fortsatt sin tillväxt och redan 1921 hade druidismen spridit sig till Danmark i och med bildandet av logen Gral i Köpenhamn. Danmark hyser idag en självständig gren av druidismen med en egen Riksstorloge.

Utvecklingen gick vidare i Sverige och 1929 bildades den första logen i Norrland,logen Polstjärnan i Sollefteå. Efter några år flyttade Polstjärnan till Kramfors,där den fortfarande finns idag.

Parallellt med spridningen av loger i Sverige skedde en utbrytning ur den svenska grenen av FGDO. Orsakerna därtill är inte helt kända idag,men viss korrespondens indikerar att det fanns kritik på att takten i vilken nya loger bildades var för långsam.

Kritikerna bröt sig ut och bildade Oberoende Druid-Orden (ODO) i början av 1930-talet. Logetillväxten inom ODO gick fort och särskilt i Norrland bildades ett flertal loger.

1935 nådde druidismen,genom ODO,till Norge,då logen Nordstjernen bildades i Oslo.

Trots ansträngningar lyckades inte ODO ansluta sig till det internationella samarbetet i IGLD (Internationell Grand Lodge of Druidism).

I början av 1950-talet uppstod oro inom ODO bland annat beroende på att initiativtagarna till ODO på grund av ohälsa och dödsfall inte längre var pådrivande. Denna oro ledde till en sammanslagning av ODO och FGDO 1954. 13 loger valde att gå över till FGDO medan en loge valde att stanna kvar som ODO-loge. Denne enda loge lever fortfarande kvar i Helsingborg. Den norska Riksstorlogen valde i samband med detta att ansluta sig till FGDO och därigenom även till IGLD. Totalt bildades 37 loger inom ODO under åren 1932-1953 i hela Skandinavien,varav flera lades ner under nämnd tidsperiod.

I och med assimileringen av ODO-logerna blev arbetsbördan på RSL (Riksstorlogen) allt mer betungade och dessutom var det väldigt långa avstånd mellan Trelleborg i söder och Kiruna i norr. Mot bakgrund av detta bildades en Storloge i Norrland,med syfte att i denna del av landet sköta om de arbetsuppgifter som RSL skötte i resten av Sverige.

1956 upphörde SL Norrland och istället bildades sex Storloger som inom sitt verksamhetsområde skulle utföra de förrättningar som RSL ålade dem;ämbetsmannainstallationer,logeinstiftande,tilldelning av vissa utmärkelsetecken m.m.

Utvecklingen har fortsatt och nya loger har bildats allt eftersom. Under 2000-talet har fem nya Grundloger bildats i Sverige och medlemsutvecklingen ser ljus ut.

Druid-Orden finns idag representerad på ett flertal orter i Sverige,från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Idag finns elva Storloger med ungefär 5000 bröder fördelade på 70 Grundloger.

Dessutom har Druid-Orden etablerats på Island,där tre Grundloger,underordnade den norska RSL 2008 bildade en egen Storloge. 2001 bildades en Grundloge i Finland,underställd den svenska RSL.

 

Tillagd i varukorgen